Peetsman OÜ renditingimused:

1. DEFINITSIOONID
1.1. Rendileandja – Peetsman OÜ;
1.2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik);
1.3. Pool - Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;
1.5. Varad - Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.6. Objekt - renditud Vara kasutamise aadress;
1.7. Tagastusleht - tõendab vara tagastamist ja lepingu lõppemist.
1. 8.Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja tagastusleht.
1.9. Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

2. RENTNIKU KINNITUSED
2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:
2.1.1. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt.
2.1.2. on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.
2.1.3. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud Vara ekspluateerimise eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hooldusest.
2.1.4. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi Vara tehniliseks kasutamiseks.
2.1.5. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireregistrites ja kolmandatele isikutele.
2.1.6 annab Peetsman oü-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

3. RENDILEPINGU TÄHTAEG, VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE
3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul kui Pooled on kokku leppinud teisiti.
3.2. Leping jõustub sellele allakirjutamisel ja lõppeb Vara tagastamisel Rendileandja valdusesse. Transpordi tellimuse edastamist ei loeta rendilepingu lõppemiseks.
3.3. Vara rendi esimeseks päevaks loetakse Lepingu sõlmimise päeva ja renti arvestatakse kõik päevad nädalas /alates Lepingu sõlmimisest/ kui ei ole teistmoodi kokkulepitud.
3.4. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul või saatelehel. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks RT p-s 2.1. nimetatud asjaoludele.
3.5. Rentnikul on õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal.
3.5.1. Vara tagastamise korral väljastab Rendileandja tagastuslehe. Tagastusleht jääb ainult Rentnikule. Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renti v.a. juhul kui tagastamine toimus enne kella 09.00.
3.5.2. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib Vara korrasoleku kontrolli läbi 5 tööpäeva jooksul peale tagastamist . Kui Rentnik soovib kohest kontrolli, siis peab Rendileandja sellega nõustuma. Rendileandjal on kohustus lubada Rentniku viibimist Vara kontrollimise juures.
3.6. Kui Leping on ühepoolselt ülesöeldud ja Vara ei ole 10 päeva jooksul tagastatud, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist 5.2.6. punktis toodud ulatuses.
3.7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:
3.7.1. Vara kasutuskõlbmatuks muutumine,
3.7.2. Vara väärtuse tunduv (enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:
3.7.3. hüvitist punktis 5.2.6 sätestatud ulatuses
3.7.4. nõuda Rentnikult Vara paranduse /asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist.
3.8. Pretensioonid Vara tagastamise kohta vaadatakse läbi tagastuslehe esitamisel.
3.9. Kõik teated tuleb edastada taasesitamist võimaldavas vormis ning Lepingut saab muuta vaid kirjaliku kokkuleppe alusel.

4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED
4.1. Euro devalveerimisel või selle asendamisel mõne teise maksevahendiga võetakse summade arvestusel aluseks devalveerimise määr /lisatakse juurde/ ning teise valuuta kasutuselevõtu korral Eesti Panga kurss.
4.1.1. Renditasu arvestatakse 7 päeva nädalas (kui ei lepita kokku teistmoodi) ja makstakse arvete alusel.
4.1.1.1 Rendileandjal on õigus tõsta rendihinda, teatades sellest ette 10 päeva.
4.1.2. Arved väljastatakse maksetähtajaga 5 päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi. Arved edastatakse Lepingul märgitud aadressile/e-posti aadressile.
4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt. Rentnik on kohustatud hüvitama kulutused seoses tähtaegselt tasumata renditasu/kahjunõude vms sissenõudmisega.
4.3. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi, monteerimise/demontaaži ning kütuse, määrdeainete jm igapäevase hooldusega seotud kulutusi.
4.4. Rendihind ei sisalda transpordikulusid. Transpordi tellimus tuleb esitada 2 tööpäeva ette. Sisseostetud transporditeenusele on Peetsman oü-l õigus lisada 30%.
4.4.1. Lepingul on märgitud transpordi ühe suuna hind /Peetsman oü-st Objektile/, ja ei sisalda tagasitoomise kulusid. Tagasi toomise eest on Peetsman oü-l õigus küsida minimaalselt sama hinda, mis Objektile viimisel.
4.4.2. Lepingu ülesütlemisel Rendileandja poolt kui Rentnik jätab Vara tagastamata on ta kohustatud hüvitama Vara kättesaamisega seotud kulud või väärtuse.

5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Rentnikul on õigus:
5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.
5.1.2. esitada kirjalik vastuväide Rendiandja poolt väljastatud arvele viie (5) päeva jooksul alates arve väljastamisest.
5.1.3. lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 10 päeva.
5.2. Rentnik on kohustatud:
5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;
5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;
5.2.3. juhul kui renditud Varal tekib rike peab koheselt (taasesitatavas vormis) s.o rikke avastamise päeval, teatama nimetatud asjaolust Rendileandjale. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (nt tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;
5.2.4. hüvitama tema valduses olnud Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;
5.2.5. Lepingu lõppemisel tagastama Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist; kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;
5.2.6. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale kui Vara ei saa taastada. Taastamisel tasuma remondi kulud;
5.2.7. tagastama renditud Vara puhastatult või hüvitama puhastamiskulud;
5.2.8. mitte andma Vara allrendile või kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta;
5.3. kahe (2) tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima Rendileandjat Vara kasutamise Objekti muutusest.
5.4. tegema kõik endast oleneva Vara säilimiseks (st vältima Vara vargust, kadumist, hävinemist, jne) ning hoidma Vara heaperemehelikult.
5.4.1. Järgima korralise hoolduse graafikut ning tagama hooldeks juurdepääsu ja informeerima hoolduse vajalikkusest Rendileandjat.
5.5. Rendivara väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt on keelatud ilma Rendileandja nõusolekuta. Leppetrahv 50% Vara hinnast. Leppetrahvi Vara hinnast 15 % ulatuses kui rikuti punkte 5.2.8; 5.3.

6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:
6.2. Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda Vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või Vara kompenseerimist kui:
6.2.1. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks.
6.2.2. Kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale objekti, esitab pankrotiavalduse, on jätnud arved tasumata või muul seaduses toodud alusel.
6.3. Rendileandja on kohustatud Lepingu üles ütlemisest kirjalikult ette teatama 5 (viis) päeva.

7. VASTUTUS
7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Vara valduse üleminekust Rentnikule.
7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.
7.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
7.4. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest;
7.5. Rendileandja ei vastuta materiaalsete kahjude eest, mida renditud Vara võib põhjustada ja/või Rentnik võib kanda Vara rikke tõttu, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
7.6 Rendilepingust tulenevate nõuete esitamise aegumisele kohaldatakse 10-aastast tähtaega.

8. LEPINGU LÕPPEMINE
8.1. Leping lõpeb:
8.1.2. tähtajatu Lepingu korral Vara tagastamisel Rentniku poolt;
8.1.3. renditud Vara hävimisel;
8.1.4. teistel seaduses toodud alustel.
8.2. Leping võidakse lõpetada:
8.2.1. Poolte kokkuleppel;
8.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel;
8.2.3. Vastavalt punkti 6.2; 6.2.1; 6.2.2; toodud alustel.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1. Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.

10. JUHATUSE LIIKME KÄENDUS
10.1. Kui Rentnikuks on juriidiline isik ja rendilepingu sõlmimisel esindab teda juhatuse liige, siis antud juhatuse liige KÄENDAB Rentniku poolt rendilepinguga võetud kõiki kohustusi Peetsman oü ees.
10.2. Vastutuse ulatus on kuni 25000 eurot.

11. KINDLUSTUS
11.1. Kindlustusvõtja on Rendileandja. Kui Rentnikule renditud Vara on kindlustatud, on see näidatud rendilepingul. Lisatasu arvestatakse kuni Lepingu lõppemiseni.
11.2. Rentnik kinnitab, et on saanud enda valdusse ja tutvunud ERGO insurance SE kehtivate kindlustustingimustega.
11.3. Rentnik kohustub Vara kadumisel /vargus, röövimine/, hävimisel, kahjustumisel jne informeerima Rendileandjat taasesitatavas vormis teatama juhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul kahjujuhtumi toimumisest või sellest teada saamisest.
11.4. Järgima Kindlustustingimustes toodud nõudeid Vara hoidmisele /eemaldama võtmed, valvega ja signalisatsiooniga koht jne/ ja rendilepingus sätestatud kasutamis/hoolsus-tingimusi ning Vara tootja kasutusjuhendeid.
11.5. Fikseerima juhtumi kohapeal: fotod, seletused, hoidma alles Vara jäänused ning esitama need koos avaldusega.
11.6. Kindlustushüvitise maksmise otsustab Kindlustusandja. Kui Kindlustusandja keeldub hüvitise maksmisest kohustub kahju hüvitama Rentnik.
11.7. Kindlustusmakse arvutatakse hinnakirja hinnast.
11.8. Rentniku omavastutus on kindlustatavate seadmete osas 2000 eurot, mis tuleb tasuda Rendileandja esimesel nõudmisel. Kindlustus kehtib vaid Eesti Vabariigi territooriumil.

© Copyright 2022 Peetsman OÜ - Kõik õigused kaitstud